Aanmelden  |  Contact  |  Winkelwagen  |  Direct inloggen  |  Nabestellen

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Foto Perfect acht de omgang met privacygevoelige gegevens van groot belang en deze worden dan ook door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In het privacy beleid wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld. Voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt. U wordt aangeraden om dit privacy beleid zorgvuldig te lezen.
VOF Foto Perfect is gevestigd in Deventer en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 38023875 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Telefoon: 0570 612411
E-mail: fotoperfectdeventer@hotmail.nl
Website :www.fotoperfect.nl
Postadres : Jan van Logterenlaan 15, 7425NW DEVENTER

• Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgevens?


In deze privacy verklaring beschrijft VOF Foto Perfect (hierna wij of Foto Perfect) hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Uitdrukkelijk wijzen wij u er op dat Foto Perfect nog nooit gegevens heeft verkocht dan wel zal gaan verkopen aan een marktpartij om daar zelf financieel beter van te worden.

• Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Foto Perfect maakt foto’s in opdracht van haar opdrachtgevers. De opdrachtgevers bestaan onder meer uit scholen, bruidsparen, bedrijven. De foto’s worden in sommige gevallen door Foto Perfect online ter beschikking gesteld aan bijvoorbeeld ouders van schoolgaande kinderen. De foto’s blijven gedurende de schoolgaande periode bewaard of in overleg met de opdrachtgever. Al deze activiteiten voert Foto Perfect uit in opdracht van de opdrachtgevers.

• Persoonsgegevens:

• NAW gegevens
• Leerlingnummer
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Klantnummer(s)
• Financiële gegevens (bankrekeninginformatie, facturen)
• IP-adres
• Sessie-ID
Deze persoonsgegevens bewaren en gebruiken wij om:
- Afhandeling van betalingen
- Maken van gepersonaliseerde schoolpassen voor onze opdrachtgevers
- Koppelen van portretfoto aan leerlingennummers voor onze opdrachtgevers
- Afhandelen van webshopbestellingen
- U een overzicht van u bestelling mogelijk te maken, naam (intialen, achternaam)

• Delen met derden:


Foto Perfect verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

• Bijzondere Persoonsgevens die wij verwerken:


Op onze website wordt gebruik gemaakt van Cookies. Een Cookie is een middel waarmee we slim en eenvoudig jouw gegevens opslaan. De daarin opgeslagen informatie kan bijvoorbeeld bij een volgend bezoek weer gebruikt worden om gegevens te laten zien.. De webwinkel, automatisch inloggen met je gegevens zijn allemaal functionaliteiten die zonder deze cookies niet zouden werken. Wanneer u voor het eerst onze website bezoekt wordt er een mededeling getoond waarin uitgelegd wordt waarom wij cookies gebruiken


• Afhandeling van bestelling:


De persoonsgegevens worden opgeslagen bij uw bestelling en dienen dus om uw bestelling vlot en accuraat te kunnen afhandelen. Voor een goede afhandeling kunnen wij uw gegevens ook aan derden verstrekken die betrokken zijn voor de uitvoering van uw bestelling. Bijvoorbeeld het verstrekken van uw NAW gegevens aan het bedrijf dat uw bestelling voor ons aan u bezorgt. Wij kunnen u, naast de informatie op onze website ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten via e-mail en Social media. De afhandeling van betalingen lopen via een daarin gespecialiseerd bedrijf thans Ice Pay op hun beveiligde website.

• Beveiliging:


Foto Perfect neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig herzien en indien nodig aangepast. Zo is de website van Foto Perfect onder meer beveiligd met een zogenaamd SSl-certificaat. Foto Perfect werkt uitsluitend met fotografen die een VOG verklaring hebben overlegd.

Foto Perfect heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
- TLS Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk
- DKIM,SPF en DMARC zijn 3 internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn bedoeld om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

• Bewaartermijn:


In dit privacybeleid is aangegeven wat de bewaartermijn van persoonsgegevens is.

Winkelwagen:
Bewaart Foto Perfect 14 dagen na eerste login.
Bestelinformatie:
Bewaart Foto Perfect 7 jaar voor administratie
Klantaccounts:
Bewaart Foto Perfect na 5 jaar inactief te zijn.

Wanneer niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen, dan bewaart Foto Perfect niet langer de persoonsgegevens dan nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

• Privacyrechten


Op basis van de Algemene Verordening Gegevens bescherming (hierna:’AVG”) heb je een aantal rechten. Je hebt het recht om Foto Perfect te verzoeken om inzage (art.15 AVG) van en rectificatie (art.16 AVG) of wissing van je persoonlijke gegevens (art. 17 AVG). Ook heb je het recht om Foto Perfect te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art.18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heb je ook het recht op overdraagbaarheid van gegevens (art 20 AVG) en het recht van bezwaar (art.21AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is 1 of meer van deze rechten uit te oefenen. Foto Perfect wenst te benadrukken dat zij privacy hoog in het vaandel heeft staan. Wij gaan aldus - binnen hetgeen wettelijk is toegestaan – zo flexibel mogelijk om met alle rechten van betrokkenen. Als je 1 of meer van deze rechten gebruik wil maken, neem dan contact op met ons via de hierboven genoemde contactmogelijk heden. Los van bovenstaande rechten, heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

• Wijzingen:


Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd, het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy overeenkomst te raadplegen.

• Klantenservice:


Heeft U een vraag? Bel 0570-612411 of stuur een e-mail naar onze klantenservice
fotoperfectdeventer@hotmail.nl
057 06 12 411
Facebook
info@fotoperfect.nl
Twitter
Inloggen